Leveringsbetingelser

§1 Nærværende betingelser danner sammen med evt. forudgående tilbud eller efterfølgende ordrebekræftelse, samt evt. godkendte tegninger og prøver det fulde og hele grundlag for aftale mellem parterne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de i tilbud/ordrebekræftelse og nedenstående betingelser er de i tilbudet/ordrebekræftelsen gældende.


§2 Tilbud afgives uden forbindende og baseret på de HEKA DANMARK forelagte oplysninger og på det på tilbudstidspunktet konstaterede omkostningsniveau, samt på materialer og underleverandører forventet leveringsmuligheder og – betingelser. Aftalen anses derfor først indgået, når ordrebekræftelse fra HEKA DANMARK foreligger.


§3 Ordrebekræftelse afgives fra HEKA DANMARK under forbehold af, at aftalens opfyldes ikke hindres af forhold, for hvilke HEKA DANMARK ikke er ansvarlig, herunder af force majeure, strejke, lock-out og andre på ordrebekræftelsens tidspunkt uforudsete opfyldelseshindringer. Ved force majeure forstås bl.a. arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejde, restriktioner og uforudseelige sammen brud i produktionsudstyret samt naturkatastrofer. Det fremhæves særligt, at opfyldelseshindringer hos HEKA DANMARK ´s materiale- og underleverandører anses som force majeure, hvad enten opfyldelseshindringerne kunne forudses eller ej. Afvigelser i HEKA DANMARK ´s leveringsbetingelser, annullering samt ændringer i orden i øvrigt kan kun påberåbes af køber, såfremt HEKA DANMARK særskilt og skriftligt har bekræftet køberes ret i så henseende, og kun mod dækning af HEKA DANMARK ´s udgifter som følge af afvigelserne, annulleringen eller ændringerne, herunder yderligere administrationsudgifter og avance.


§4 Annullerer eller ændrer en kunde en ordre kan dett kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale mod betaling af allerede udført arbejde og de af evt. underleverandører allerede afholdte udgifter, samt herudover betaling af erstatning for HEKA DANMARK ´s positive opfyldelsesinteresse jfr. Ovenfor § 3.


§5 De af HEKA DANMARK opgivne priser kan være baseret på tilbud fra materiale- og underleverandører. Disse tilbud kan indeholde forbehold om regulering eller leveringsdagens priser. HEKA DANMARK forbeholder sig derfor ret til at regulere den tilbudte pris i overensstemmelse hermed. Alle opgivne priser er excl.. emballage, moms, told og afgifter m.v. og baseret på d.d. gældende valutakurser. HEKA DANMARK forbeholder sig ret til reguleringer i overensstemmelse med ændringer heri. Kursregulering kan finde sted i overensstemmelse med den valutakøbskurs, der er gældende 2. bankdag efter modtagelse af Deres indbetaling.


§6 Al levering og forsendelse sker for købers regning og risiko. Lagerføring af færdige leverancer ud over den aftalte leveringsdato sker for købers risiko og for købers regning, herunder mod betaling af lagerleje samt dækning af brækage og brandrisiko. HEKA DANMARK har intet ansvar for tab for beskadigelse af ejendom, som f.eks. orginaler, materialer og lignrnde, som ikke tilhører HEKA DANMARK , men som er overladt til denne af køberen med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på bevaring, herunder på opbevaring arbejder, HEKA DANMARK har udført jfr. Ovenfor. HEKA DANMARK er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af HEKA DANMARK . Køberen må selv sørge for forsikring af genstande imod skade og undergang.


§7 Betaling skal ske netto kontant ved levering. Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet med 2 % pr. påbegyndt måned. HEKA DANMARK kan kræve forudbetaling af hele eller dele af købesummen.


§8 Ejendomsretten til det solgte forbliver HEKA DANMARK indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køberen indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over effekterne. HEKA Danmarks erstatningskrav som følge af tilbagetagelse forbeholdes i enhver henseende.


§9 Udenfor §8 omhandlede tilfælde, modtages leverede vare ikke retur, da disse er fremstillet individuelt efter købers ønske.


§10 Tegne/foto og konstruktionsmateriale er sælgers ejendom, og sælgers copyright må ikke udnyttes uden skriftlig aftale. Alle til leverandøren anvendte værktøjer udgør en del af leverandørens maskinudstyr og er leverandørens ejendom, uanset om leverandørens fakturering indeholder debiteringer til dækning af værktøjsomkostninger.


§11 Den angivne leveringstid er baseret på oplysninger fra HEKA DANMARK materiale- og underleverandør. Forsinkelser i forhold hertil, der ikke kan lægges Heka Danmark til last, respekteres af køber, og kan ikke gøres gældende over for HEKA DANMARK . Det samme gælder forsinkelser, der ikke kan betegnes som afgjort væsentlig. Afgjort væsentlig forsinkelse, som måtte skyldes uagtsomt forhold fra HEKA DANMARK side, berettiger køber til at hæve aftalen, men ikke til at fordre erstatning. Særligt fremhæves det, at HEKA DANMARK ikke gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet fortjeneste og krav hidrørende fra senere omsætningsled. Ligeledes fremhævdes det, at evt. anerkendelse af købers forsinkelsesindsigelse forudsætter, at køber har iagttaget nedenstående reklamationsregler. Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at hæve eller kræve erstatning af nogen art.


§12 HEKA DANMARK er berettiget til at levere med afvigelser på 10 % i forhold til indgået aftale.


§13 HEKA DANMARK kan alene gøres ansvarlig for evt. mangler, der skyldes HEKA DANMARK forhold, og ikke HEKA DANMARK evt. materiale- og underleverandører eller andre. Kan HEKA DANMARK leverandører drages til ansvar for mangler, er HEKA DANMARK indforstået med i så henseende at overdrage køber sine rettigheder imod underleverandøren. Mangelansvar for HEKA DANMARK omfatter alene krav på mangelafhjælpning i form af reparation eller ombytning af leverede varer. HEKA DANMARK kan således bl.a. ikke gøres erstatningsansvarlig, herunder afkræves dækning af følgeskader, være sig i form af driftstab, mistet fortjeneste, krav hidrørende fra efterfølgende omsætningsled eller andet. Er HEKA DANMARK i henhold til ovenstående pligtig til at reparere eller ombytte leverede varer sker enhver forsendelse eller transport for købers regning og risiko. Mangelindsigelser forudsætter rettidig reklamation og således iagttagelse af nedenstående regler herom.


§14 Garanti ydes på de leverede produkter i henhold til købeloven og i samme udstrækning. Eventuel yderligere garanti fra underleverandører vil imidlertid være gældende. Garantiforpligtigelsen kan først opfyldes når varen er betalt. Eventuel erstatning dækker kun varens værdi eller dele heraf, men ikke følgeskader eller produktansvar som følge af mangler ved det leverede. Bliver HEKA DANMARK mødt med et krav om betaling er erstatning som følge af reglerne om produktansvar, kan HEKA DANMARK over for køber i nærværende kontrakt gøre regres for den del af kravet, der overstiger værdien af det til køber ifølge nærværende kontrakt solgte produkt.


§15 Enhver reklamation skal være HEKA DANMARK i hænde indenfor de i købeloven fastsatte frister. Reklamationer, der ikke er HEKA DANMARK i hænde senest 8 dage fra varens modtagelse, er – uanset de regler der måtte være herom i købeloven – fremkommet for sent. Indtil afgørelse af reklamationen foreligger, må køber ikke disponere over den leverance, hvorover der er reklameret. Forsinket reklamation berettiger ikke til tilbageholdelse af betaling eller modregning.


§16 Ansøgning hos myndighederne, indhentning af tilladelser hos myndighederne m.v. påhviler købere, hvor intet andet er skriftligt aftalt. Såfremt HEKA HEKA DANMARK ifølge aftale skal sørge for de nødvendige tilladelser, sker dette for købers regning.


§17  Evt. retstvist vedrørende nærværende afgøres efter dansk ret og i HEKA DANMARK ´s hjemting som rette værneting